OIKOS - One Planet Living koncept


Samhällsutveckling - kräver nytänkande

Stacks Image 5
Framtiden kräver nya lösningar som är äkta hållbara på snart sagt alla områden.
Vårt största hinder är vår förmåga att vilja och kunna tänka nytt.

För att tydliggöra alternativen har vi tagit fem ett antal konceptuella lösningar som helt eller i delar kan införas. Dessa baserat på One Planet Livings tio grundprinciper. One Planet Living är utvecklat av Bioregional i UK, se
www.bioregional.com

Dessa tio principer har vi fyllt med OIKOS förslag till innehåll.
Framtiden kräver nya lösningar som är äkta hållbara på snart sagt alla områden. Vårt största hinder är vår förmåga att vilja och kunna tänka nytt.

Nya stadsbildningar - boende utanför tätort på nytt sätt

For att ge en helhetsbild av gestaltning och utformning kan ske om vi tar in alla förslagsdelar har vi utvecklat ett koncept för hållbart attraktivt boende utanför tätort.

Vi menar att det finns ett allt ökande intresse av att bo naturnära och hållbart. Detta innebär dock att de pratiska tingen som är förskola, skola oh inte minst transporter måste lösas på ett bra sätt. Kan man dessutom få bättre kontroll över framtia kostnader då är mycket vunnet. För kommuner innebär denna typ av satsningar omfattande investeringar i vägar, VA_infrastruktur och ev fjärrvärmenät.

Våra lösningar är därför så heltäckande som möjligt och ger minskade investeringskostnader för såväl kommunen som de tillsätta boende och bygger på hållbarhet.Några av lösningarna:

Småskalig infrastruktur för vatten, energi och organisk avfallshantering,se oikossolutions.se

Vatten:

Genom att minska behovet av jungfruligt vatten kan man bygga på attraktiva platser utan storskalig vattenförsörjning. Detta kan åstadkommas med Oikos solutions småskaliga modulära skalbar kretsloppssystem som kan ge upp till 90% besparing på färskvatten. Detta görs genom rening av såväl gråvattnet som rans på plan och åter-cirkuleras till tvätt mm.


Energi:
Återvinning av värme-energi i gråvattnet, bränning av biogasen för rötkammaren till varmvatten.
Organiska hushållsavfall och svarvaren rötas och blir till näringsämneskomponent i kretsloppet.
Genom att komplettera med hybrid-solceller och märk/bergvärme kan inte bara uppvärmningen lösas ute även en stor andel av varmvattenproduktionen. Detta förutsätter rätt byggteknik.

Organisk avfalalshanteirng - nya lokal optimerade biogaslösingar:
Vi har tagit fram koncept för att i ett lokalt perspektiv lösa hanteringen av områdets alla organiska avfallsströmmar som kombinera biogas. och växtnäringsbas produktion. Detta medför mindre transporter och möjliggör också lokal odling i växthus som i sin tur missar ”importbehovet”. Samtidigt ökar självförsörjaningsgraden och transportbehoven.

Byggnation
Genom att bygga med ny halmhus-teknik och/eller trähus-konstruktioner kan såväl hållbarhet och klimatpåverkan minskas samtidigt som energi och skänkte kan bibehållas. Dess byggmetoder lämpar såg extra väl för lokala materialförsörjning och kan med fördel genomföras av lokala byggbolag. Detta kan också leda till lägre byggkostnader.

Arkitektur och utformning

Eftersom plats inte är det uppenbara problemet är ett sätt att beskriva boendet en modern bystruktur.
Vi vill utforma ”boendet” så att det inte innebär att man bara åker hem till sig i sitt hus eller lägenhet. och inte har några möjligheter att bedriva ett socialt liv framför allt inhomhus. Vi vill bygga gemensamhetsanläggningar som idag kallas förskola skola fritids.lokaler, det handlar om att försöka se till så de gemensamma lokalerna utnyttjas dygnet runt och året om. Genom att även bygga flex-kontor och övernattningsrum som minskar den sociala isoleringen och medger cafe- och mat/köksverksamhet.

Transporter
Genom att lösa fysisk transporter til från området på nytt sätt som inkluderar förslag til en ny typ av kollektivtrafik/bil-pool - lokal som kan minska behovet av egna bilar och minska behovet av fysiska transport till - och från området.

Närproduktion butiker och egna odlingar och givetvis ett måste i dessa tider.

och mer…