Avslutade projekt

Kretsloppssystem för vatten, energi och näringsämneshantering
De av OIKOSLab utvecklade kretsloppsystemen baserat på tidigare arbeten med IWESS-konceptet, låg till grund för stöd av Naturvårdsverket inom ramen för Stadsinnovationer. Stödet gavs till förstudier, planering och projektering för olika kundprojekt. Lansering skedde av systemen i juni 2018, se www.oikossolutions.se

Förstudie Fillippinierna - Palawanön
2016 med stöd av energimyndigheten
Avsåg utveckling av byelektrifieringskoncept - plan för pilot.
Projektet genomfördes tillsammans med Climate Policy Advisory AB.

2014 - 2015 Förstudie - Future Solutions Lab
Med stöd av Vinnova - utmaningsdriven innovation
Vidareutveckling av konceptet Future Solutions Lab- beslutsstöd via scenariospel, modellering av strategier och planering för att lösa hållbarhetsutmaningar.
Planering av tillämningarna kretslopp av vatten, näringsämnen och energi samt socioekonomiska området.

Medverkande:
IC2VIL AB biträdande projektledning, metoder och verktyg
Visualstrategies Norden AB: metoder och process
Utvecklingscentrum Vatten, Norrtälje
Myndigheten för delaktighet,

2011 - 2012

Förstudie: Kigali Rwanda avseende biogas till fordonsbränsle med förslag till införande av IWESS som ”avloppslösning”, byelektrifiering samt Public-Awareness aktiviteter. Ledde till LoI från Kigali stad och stödjebrev från regeringen. Projektet föll på avsaknad av finansiering då merparten av staden basers på delfinansiering av tredje part. Någon kommersiell nytta finns i denna typ av projekt lika lite som att i tidigt skede satsa privata medel.

Kontakterna i Afrika emanerar från lång tids verksamhet och relationer från Björn Martén.
Ett MoU tecknades med
www.ecomarkafrica.com omfattande pilotprojekt med IWESS, biogas till el och näringsämnesproduktion mm samt intresse för att prova Future Solutions Lab för Policy Alignment för strategi och planering samt användande av konceptet Mikroinfrastrukturfonden för uppskalning.

Se även Pågående projekt